VELIKA ŠANSA JE PROPUŠTENA

 

 OTPUSTOM DUGA PREMA RTB BOR GRAD BOR SE ODREKAO PRIHODA OD 1,44 MILIJARDE DINARA

Na slici: Četvrta sednica Skupštine grada Bora 30. januara 2019. god. na kojoj je izvršen otpust duga RTB Bor

 

  1. KOMENTAR PREDLOGA ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTPIS DUGA PO OSNOVU USTUPLJENIH PRIHODA RTB BOR – Grupa RBB d.o.o. Bor i RTB Bor – Grupa TIR d.o.o. Bor

Na četvrtoj sednici Skupštine grada Bora treća tačka dnevnog reda odnosila se na otpust duga po osnovu ustupljenih prihoda RTB Bor –Grupa RBB d.o.o. Bor  I RTB Bor –Grupa TIR d.o.o. Bor u iznosu od 1.439.293.384,95 din.

U dostavljenom materijalu za tu tačku priložen je Zaključak Gradskog veća kojim se utvrđuje predlog odluke o davanju saglasnosti za otpis duga. Predlog odluke  se sastoji iz tri člana.

U prvom članu daje se saglasnost za otpis duga u skladu sa Zaključkom Vlade RS od 13. juna 2016. god. Ovde treba napomenuti da su tek odlukom Apelacionog suda u Nišu od 4. novembra 2016. god. sva četiri UPPR-a za RTB Bor stupila na snagu. To znači da je Zaključak vlade donesen skoro pet meseci pre toga.

U drugom članu se napominje da: “Ova odluka predsetavlja formalizaciju pravosnažno usvojenih i izvršenih UPPR-a RTB Bor-Grupa RBB d.o.o. Bor i RTB Bor-Grupa TIR d.o.o. Bor.” Suštinska primedba je da ni jedan od pomenutih UPPR-a za RBB Bor i TIR Bor nije izvršen i nije u skladu sa Zakonom o stečaju. Od momenta njihovih usvajanja (4. novembra 2016. god.) do momenta izbora strateškog partnera za RTB Bor, ni jedan UPPR nije bio ni u jednom momentu ispunjen.

U prilogu dokumenta priložen je i Zahtev poreske uprave – filijala u Boru za davanje saglasnosti za otpust duga sa priloženim tabelama za TIR d.o.o. Bor i RBB d.o.o. Bor iz kojih se vidi struktura i iznos dugovanja, i to za TIR d.o.o. Bor 614.425.452,55 din i za RBB d.o.o. Bor 824.868.532,40 din, što ukuono iznosi 1.439.293.984,95 din., odnosno oko 30.000 din. po svakom stanovniku Opštine Bor.

U materijalu za ovu tačku je priložen i Zaključak Vlade RS od 13. juna 2016. god. u kome je naznačeno “da je Vlada saglasna da poverioci mogu da namire potraživanja u skladu sa UPPR”. U priloženom spisku poverilaca na rednom broju 15. je lokalna samouprava opštine Bor a na rednom broju 16. je lokalna samouprava opštine Majdanpek. Znači, zaključak vlade jasno kaže da opštine Bor i Majdanpek mogu da namire potraživanja. Nigde se ne pominje da mogu da izvrše otpust tih potraživanja. Sasvim je očigledno da je učinjena zamena teza, kako bi se lokalna uprava oslonila na zaključak vlade i time formalizovala odluku o otpustu. Zaključak vlade od 13. juna 2016. god. ne predviđa otpust!

 

  1. KOMENTAR PLANA REORGANIZACIJE KROZ UPPR ZA RTB BOR

Iz napred navedene analize može se zaključiti da se cela procedura otpusta duga oslanja na realizaciju UPPR za RBB Bor d.o.o. Bor i TIR Bor d.o.o. Bor. U materijalu je jasno podvučeno da su UPPR-i za ova dva privredna subjekta izvršeni. Međutim, u praksi ni jedan od njih nije izvršen!

Ja sam u svojstvu narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije oktobra meseca 2016. god. postavio poslaničko pitanje o finansijskim rezultatima tekućeg poslovanja RTB Bor u periodu januar – oktobar 2016. god. i dobio zvaničan odgovor Mininstarstva da je u tom momentu RTB Bor imao negativu iz tekućeg poslovanja u iznosu od 32.4 miliona US$. Detalji o tome mogu se vudeti u članku na mom blogu:

https://banem8.wordpress.com/2016/11/11/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%9F%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%80%D1%82%D0%B1-%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%83-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BB/

Već tada je bilo sasvim jasno da se ni jedan od četiri UPPR-a za RTB Bor ne realizuje u skladu sa Zakonom o stečaju, po kome je za sve vreme otplate anuiteta kompanija dužna da posluje pozitivno. Ako se ne ispuni taj uslov – sledi likvidacija.

Drugo moje izlaganje o nepravilnostima u sprovođenju stečajnog postupka kroz UPPR za RTB Bor na sednici Odbora za privredu Narodne skupštine Republike Srbije u julu 2017. god. može se videti na sledećem linku:

https://youtu.be/2gLg8PrTG7s

Iz tog izlaganja posebno navodim sledeće:

Prema UPPR za RTB Bor, sedam godina, dok traje otplata anuIteta po kreditima (uglavnom EDC fond Kanada) za zaduženja koja nisu predviđena za uslovni otpust OBAVEZA RTB BOR JE DA U SVAKOM MOMENTU U TOM PERIODU POSLUJE POZITIVNO! Ukoliko iskaže negativan rezultat iz tekućeg poslovanja, po zakonu o stečaju sledi likvidacija.

Treći nastup na Odboru za privredu NSRS vezan za problematiku sprovođenja UPPR za RTB Bor imao sam u decembru 2017. god, što se može videti sa linka:

https://www.youtube.com/watch?v=ik0PmZPM81o

Iz celog izlaganja posebno izdvajam samo jednu rečenicu:

“Tokom sprovođenja programa poslovne i finansijske konsolidacije RTB Bor je dužan da ispunjava sve predviđene finansijske obaveze!”

Paralelno sa navedenim, ja sam imao niz javnih nastupa, autorskih članaka, kao i postova na mom blogu i društvenim mrežama na kojima sam ukazivao da se UPPR za RTB Bor ne sprovodi u skladu sa zakonom, a da se sve institucije države, od vrha do lokala ponašaju kao da se sprovodi bez problema. Da sam bio u pravu, potvrdili su i konsolidovani finansijski izveštaji koje je RTB Bor podneo Agenciji za privredne registre, prikazani u donjoj tabeli:

GUBICI IZ  TEKUĆEG POSLOVANJA RTB BOR

Godina

Gubitak, M$

2014.

155

2015.

126

2016.

54

2017.

35

2018.

Nije objavljen

Ukupno

370

U tabeli je dat pregled od 2014. god. zbog toga što se od tada zvanično primenjuje program revitalizacije i rekonstrukcje proizvodnih kapaciteta u RTB Bor za koji je investirano preko 600 miliona US$. Iz tabele se takođe vidi da je tokom primene UPPR-a RTB Bor permanentno poslovao  sa gubitkom iz tekućeg poslovanja, u 2016. god. 54 miliona US$ a u 2017. god. 35 miliona US$, ukupno 89 miliona US$. Po zakonu o stečaju, u skladu sa takvim pokazateljima poslovanja, RTB Bor je trebao da ide u likvidaciju.

Ja razumem zašto država Srbija nije mogla da dozvoli likvidaciju RTB Bor, već se ponašala kao da se UPPR-i ispunjavaju. Likvidacija takvog giganta bi dovela do strahovitih lomova, privrednih, ekonomskih, a naročito društveno-socijalnih.

Ne razumem zašto je ista ta država, sve vreme sprovođenja UPPR-a za RTB Bor na čelu kompanije držala rukovodstvo na čelu s Blagojem Spaskovskim koje nije bilo sposobno da realizuje program od velikog strateškog značaja za čitavu državu. Da je on realizovan kako treba, država bi umesto gubitaka prikazanih u gornjoj tabeli imala prihode od pozitive u poslovanju kompanije od prosečno 200 miliona US$ godišnje. Šta bi to značilo za budžete Srbije i gradova Bora i Majdanpeka može se samo zamisliti.

 

  1. KOMENTAR STANJA U GRADU BORU I NJEGOVIM SELIMA, S POSEBNIM OSVRTOM NA STANJE U JAVNIM PREDUZEĆIMA

Stanje u selima i gradu je na sednici mnogo obrazlagano od strane ostalih diskutanata u raspravi na temu otpusta duga. Vrlo argumentovano su navođeni i nabrajani razlozi zbog kojih nije uputno da se donese jedna takva odluka. Ja izdvajam ključne konstatacije:

  • Tokom 2016. god. već je napravljen jedan otpust duga RTB Bor prema opštini Bor u iznosu od 1.068.000.000 din.
  • Novi otpust od 1,44 milijardi din. iznosi preko polovine budžeta grada Bora.
  • Posledice takvih odluka imaće dugoročne negativane posledice po strateški razvoj grada Bora, njegovih sela i cele opštine.

 

  1. KOLIKI ZNAČAJ OTPUST DUGA IMA ZA ZIJIN BOR COPPER DOO BOR A KOLIKI ZA DRUŠTVENE ZAJEDNICE BORA I MAJDANPEKA?

Zijin Mining Group je vodeći proizvođač metala u Kini i jedan od vodećih proizvođača bakra u svetu. Kompanija poseduje rudnik zlata i bakra Zijinshan, kao i rudnik zlata i bakra Shuguang. Kupovinom vlasničkih prava nad kompletnim resursima bakra u Srbiji kompanija se svrstava među lidere u proizvodnji bakra sa odličnom sirovinskom bazom i visokim stepenom potencijalnosti.

Planirani ukupni nivo ulaganja u strateški razvoj kompleksa proizvodnje i prerade bakra u RTB Bor iznosi 1.5 milijardu US$. Kupovina vlasničkih prava nad rudnim resursom Čukaru Peki u neposrednoj blizini Bora iznosi oko 1,5 milijardu US$, dok za investicije u prvu fazu eksploatacije gornjeg dela tog ležišta po aktuelnoj dokumentaciji iznose dodatnu jednu milijardu US$. Sa tolikim nivoom ulaganja Zijin predsetavlja moćnog igrača na tržištu proizvodnje i prerade bakra.

Zbog svega toga postavlja se logičko pitanje: koliko će otpust duga koji u ekvivalentu iznosi 12,15 miliona €, značiti kompaniji Zijin koja raspolaže takvim kapitalom? Nasuprot tome, na drugi tas vage treba staviti koliko će građane Bora i njegovih sela koštati taj otpis? Koliko će strateški razvoj Bora biti oštećen takvom odlukom? I na kraju, ključno pitanje: da li kompanija Zijin Bor Copper d.o.o. Bor uopšte ima stav po tom pitanju? Mi to ne znamo. Šta ako je kompanija raspoložena da se nagodi sa lokalnom zajednicom o tim sredstvima? Pouzdano znam da je njima stalo da sa lokalnim stanovništvom gradi dugoročno dobre i stabilne odnose.

Zbog svega toga predložio sam da odložimo donošenje odluke po ovoj tački dok ne dobijemo mišljenje kompanije Zijin o tome.

Takođe sam predložio da gradonačelnik Bora stupi u kontakt sa predstavnicima kompanije Zijin, obrazloži im stanje u gradu Boru i njegovim selima i predoči im koliki bi značaj za njen dugoročni strateški razvoj imala saglasnost kompanije da se ne donese odluka o otpustu duga.

Na moju veliku žalost, Skupština grada Bora je i pored svega donela, doduše sa vrlo tesnom većinom, odluku o otpustu duga. Dobra šansa je propuštena.

Ostaje nada da će se u narednom periodu izgraditi dobra saradnja iuzmeđu kompanije Zijin i lokalnih zajednica opština Bora i Majdanpeka i da će na osnovama te saradnje doći do opšteg prosperiteta, kako kompanije, tako i društvene zajednice.

U prilogu je skraćeni snimak mog izlaganja snimljen amaterski sa TV prijemnika i lošeg kvaliteta, ali iz njega se ipak može videti suština i glavni akcenat mog izlaganja:

https://drive.google.com/open?id=1vbas37yM0Jn6ahLXjLh76KapqHo30fNF

 

Bor, 02.02.2019.

dr Branislav Mihajlović,

dipl. inž. rud. u penziji

naučni saradnik

                                                                        narodni poslanik u NSRS

                                                                        odbornik u Skupštini grada Bora

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s