КОЛИКО СРБИЈУ КОШТА БЛАГОЈЕ СПАСКОВСКИ?

kapetan-misa-anastasijevic

Уручење награде „Капетан Миша Анастасијевић“ Благоју Спасковском – Лидер привредног амбијента Србије

Држава Србија се већ деценију ипо паралелно креће у два дивергентна правца. Декларативно се залаже за приступање Европској Унији и постизање европских стандарда у свим сферама живота, док у реалном животу изостаје имплементација тих прокламованих циљева. Као последицу имамо урушавање комплетног система вредности нашег друштва. Привреда је трагичан пример таквог процеса, а РТБ Бор је његова парадигма. Држава Србија је дозволила себи да је један шарлатан и манипулатор, потпомогнут од истих таквих у Немањиној улици, доведе у ситуацију да направи највећу промашену инвестицију у својој новијој историји. Укупна штета Државу ће коштати две милијарде долара, а да би се отклониле последице таквог јавашлука и РТБ Бор довео у стање технолошки оптималног, економски рентабилног и еколошки одрживог пословања потребна је још једна милијарда, укупно три милијарде долара.

Благоје Спасковски је постављен на  функцију ВД директора РТБ Бор почетком новембра 2008. год. Од тада је прошло пуних осам година и ево почиње девета. У том периоду одиграло се много значајних догађаја, од којих је од највећег значаја усвајање и реализација „Програма ревитализације рудничких и реконструкције металуршких капацитета“. Кровни докуменат тог програма је био „Бизнис план за производњу бакра за поериод 2011 – 2021. год.“ Тај документ је половином 2011. год. усвојен од свих руководних органа РТБ Бор и Владе Републике Србије. По њему је требало постићи три круцијална циља:

 1. Остварити производњу 80.000 т бакра годишње из сопствених концентрата
 2. Обезбедити економски рентабилно пословање и
 3. Достићи еколошке стандарде и норме и обезбедити њихову одрживост

Реализација инвестиционог програма је требала бити завршена крајем 2013. год, али је она трајала све до прве половине 2015. год. Укупна вредност инвестиција је планирана на 619 милиона долара, што је са тадашњим односом долар:еуро од 0,7 износило 450 милиона еура. Тај новац је потрошен, али циљеви прокламовани Бизнис планом нису достигнути. Ни један од напред постављених круцијалних циљева није остварен.

biznis-plan-logo

 Бизнис план РТБ Бор – кровни документ програма развоја РТБ Бор

Ако се разматрају по целинама, неостварени циљеви који су постављени у Бизнис плану се изражавају кроз губитке који имају три значајна аспекта:

 1. Губици услед неоствареног нивоа производње – неоствареног прихода
 2. Губици услед неостварених трошкова производње – губици у цени коштања и
 3. Губици услед неуспешних инвестиционих улагања

Губици услед неоствареног нивоа производње – У доњој табели се може видети преглед односа планираних и остварених количина бакра у РТБ Бор у периоду од 2011. год. закључно са 2016. год, као и финансијски губитак због неостварене производње приказан кроз неостварен приход.

tabela-2

Губици услед неостварених трошкова производње – Према Бизнис плану цена коштања производње бакра у РТБ Бор је планирана на нивоу од 5.400 $/т. Средња цена коштања у периоду 2011. год до 2016. год. је износила 9.600 $/т. Губици настали услед неостваренее цене коштанја производње бакра су дати у доњој табели:

tabela-3

Из табеле се може видети још једна поразна карактеристика производње бакра у назначеном периоду: иако је у разматраном периоду произведено 141.090 т бакра мање од Бизнис планом предвиђених количина, или 56,95 % од планираних количина, трошкови производње су исти. За производњу 186.610 т бакра потрошен је исти ниво средстава као што је планирано за 327.700 т бакра!

Губици услед неуспешних инвестиционих улагања – Укупан ниво инвестиционих улагања у РТБ Бор закључно са 2016. год. износе 450 милиона еура. То је тачно она количина средстава која је Бизнис планом предвиђена за комплетна инвестициона улагања у постизање капацитета производње од 80.000 т бакра годишње у периоду до 2021. год. Међутим, циљеви из Бизнис плана нису постигнути:

 1. Производња 80.000 т бакра годишње из споствених концентрата није остварена, највиши достигнути ниво износи 40 % од пројектоване количине са тенденцијом пада.
 2. Економски рентабилно пословање није ни издалека постигнуто. Реална цена коштања производње бакра у РТБ Бор износи 9600 $/т. Разним манипулацијама, од којих је најизраженија манипулација са коефицијентом раскривке (заостатак износи преко 100 милиона тона) остварена цена коштања се приказује нижом него што она реално јесте.
 3. Достизање еколошких прописа и норми није постигнуто. Да би се реконструкција металуршког комплекса затворила у технолошки и еколошки прихватљиве оквире, потребно је инвестирати још око 120 милиона $. Други еколошки аспекти, као што су загађење земљишта, нарочито раскривком површинских копова и флотацијском јаловином, као и загађење водотокова су занемарени и скрајнути као секундарни. Међутим, за њихову регулацију и довођење у еколошки прихватљиве стандарде, потребна су огромна материјална средства.

Због свега напред наведеног „Програм ревитализације рудничких и  реконструкције металуршких капацитета у РТБ Бор“ је постао највећа промашена инвестиција у новијој историји Србије. Пошто је комплетан инвестициони циклус реализован уз кредите, од који су већина омогућена уз гаранције Државе Србије, прогноза је да ће Држава Србија у наредном периоду отплаћивати ануитете који ће са каматама укупно изнети преко 600 милиона $.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Уназад неколико недеља Влада Републике Србије је препознала да усвојени УППР за РТБ Бор представља манипулацију којом је његов менаџмент само хтео извршити куповину времена, без озбиљних амбиција да се Компанија стварно „извуче“ из кризе. Стога је почела да заговара увођење професионалног менаџмента у РТБ Бор, по моделу који је употребљен у Смедеревској железари.

И сада треба мало пустити машти на вољу и замислити да се та идеја оствари, да од половине 2017. год., како је прокламовано, такав менаџмент крене да води РТБ Бор. Шта ће га прво сачекати? Реално је очекивати да се прво мора направити пресек стања, односно мора се прво видети колико је Благоје Спасковски коштао Републику Србију до тада. А та рекапитулација изгледа овако:

 1. Губици услед неоствареног нивоа производње             844.723.969 $
 2. Губици услед високих трошкова производње                 525.911.829 $
 3. Губици услед неуспешних инвестиционих улагања     600.000.000 $

      УКУПНО:                                                                             1.970.635.798 $

Горњу цифру треба увећавати сваког месеца за 10.000.000 $, што ће до половине 2017. год. изнети додатних 60-так милиона $.

И тако смо дошли до одговора на питање из наслова. До сада је државу Србију Благоје Спасковски коштао две милијарде долара! Хоће ли бити процесуиран због тога? Неће! Хоће ли бити лустриран? Неће! А било би неопходно да се то уради. Зашто? Због тешких последица које су неминовне, а које ће бити објашњене у наставку овог чланка!

Нов професионални менаџмент ће, претпоставимо, проблематици РТБ Бор прићи са крајње позитивним намерама и стратегијом усмереном на привредни опоравак и стабилизацију рада Компаније. Мораће прво да направи пресек стања а потом  програм опоравка и стабилизације. И ту ће га сачекати све оно што је Благоје Спасковски више од осам година гурао под тепих.

Прво ће их сачекати преко сто миона тона заостале раскривке, без чијег уклањања нема стабилизације производње у РТБ Бор. За то ће требати око 300 милиона $.

Затим ће се сусрести са полураспаднутом опремом која је купљена пре пет-шест година са циљем да траје до 2021. год., а није издржала ни половину тог периода. То је цена махинација са куповином неквалитетне а врло скупе опреме. Да би се расположивост опреме подигла на ниво да задовољава потребе ревидованих планова производње, који ће бити неминовни, биће потребна хитна инвестиција у куповину нове опреме од око 100 милиона $.

У Бору и врапци знају да је за завршетак металуршких капацитета потребно инвестирати још око 120 милона $. И то је такође неопходно и хитно урадити, јер су садашњи трошкови металуршке прераде три пута изнад светског нивоа, а еколошки стандарди нису достигнути.

Због тога што су у претходном периоду инвестицона средства ненаменски и недомаћински трошена, потребан ниво инвестиционих средстава за постизање производње 80.000 т годишње бакра из сопствених концентрата износи додатних 400 милиона $.

И то није све, у претходном периоду је дошло до неконтролисаног урушавања комплекса прераде бакра. Малтене све оно што је красило тај комплекс и било извор великих профита је урушено. Апсолутно је оправдано да се најперспективније репро-целине из те области ревитализују и допринесу процесу стабилизације РТБ Бор. Процена је да би инвеестиција у ревитализацију постројења прераде бакра изнела око 80 милиона $.

Ако се саберу напред наведене ставке, онда би укупона улагања у стабилизацију посрнуле производње у РТБ Бор изнела:

 1. Инвестиције у заосталу раскривку                             300.00.000 $
 2. Инвестиције у рударску опрему                                100.000.000 $
 3. Инвестиције у завршетак металургије                     120.000.000 $
 4. Инвестиције у производњу 80.000 т бакра           400.000.000 $
 5. Инвестиције у прераду бакра                                       80.000.000 $

УКУПНО:                                                                         1.000.000.000 $

Када се саберу губици који су до сада остварени, а који кумулативно износе две милијарде $, са неопходним инвестицијама које се морају извести да би се постигла стабилност Компаније у износу од једне милијарде $, добија се збир од три милијарде $. Толико Србију истински кошта Благоје Спасковски!

По Бизнис плану инвестиције од 619 милиона $ (450 милиона еура) би биле довољне да се све то постигне, односно то би се постигло да је РТБ Бор водио кредибилан, стручан и способан менаџмент. И што је најважније, та инвестиција би се вратила из профита који би се обезбеђивао да су постигнути циљеви из Бизнис плана.

ЕПИЛОГ

Један од врло значајних разлога који је допринео паду Слободана Милошевића са власти у моменту кад је мислио да је најјачи били су бахати и неспособни лопови, који су под његовим окриљем, заштитом и у његово име, а у личном интересу, упропашћивали Србију. Коштуница такође. Тадић такође. Вучић ће такође. У Србији није само Благоје Спасковски уназад много година свесрдно уништавао искључиво зарад личне користи све чега се дотакао. Таквих као што је он у Србији има, на жалост, много. А њихов врховни шеф и налогодавац је Александар Вучић. Велики део од тe три милијардe $ иде њему на душу.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s